Sutvirtinimo sakramentas atbaigia Krikšto malonę: pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami kaip tikri Kristaus liudytojai žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą. Per Sutvirtinimą krikščionys, tai yra pateptieji, labiau įsijungia į Jėzaus Kristaus pasiuntinybę ir tampa kupini Šventosios Dvasios – kurios ir Jis buvo kupinas, kad visu savo gyvenimu skleistų “Kristaus kvapsnį”.

Patepimas šventąja krizma yra esminis Sutvirtinimo sakramento ženklas. Patepimu sutvirtinamasis gauna “žymę”, Šventosios Dvasios antspaudą. Antspaudas yra asmens simbolis, jo valdžios, daikto priklausymo jam ženklas (karius žymėdavo jų vado, o vergus – jų šeimininko antspaudu). Antspaudas patvirtina juridinį aktą arba dokumentą, o kartais jį ir įslaptina.

Kristus pareiškė esąs pažymėtas savo Tėvo antspaudu (Jn 6, 27). Ir krikščionis yra juo pažymėtas: “juk Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą” (2Kor 1, 22). Tas Šventosios Dvasios antspaudas ženklina visišką priklausymą Kristui, amžiną tarnavimą Jam, o drauge ir dieviškosios globėjos pažadą didžiajame paskutiniųjų laikų išmėginime (žr. Apr 7, 2-3; 9,4).

Pirmaeilis Sutvirtinimo teikėjas yra Vyskupas. Paprastai jis ir teikia šį sakramentą, nes tuomet Sutvirtinimas akivaizdžiau susiejamas su pirmuoju Šventosios Dvasios išliejimu Sekminių dieną. Tada apaštalai rpipildyti Šventosios Dvasios rankų uždėjimu patys ją perdavė tikintiesiems. Taigi Šventosios Dvasios priėmimas iš Vyskupo rankų parodo glaudesnį sutvirtintųjų ryšį su Bažnyčia ir gautą Įsakymą liudyti žmonėms Kristų.

Suaugusieji katechumenai ir katechetiniame amžiuje krikštijami vaikai Sutvirtinimą ir Eucharistiją priima tuoj po Krikšto. Vaikams Sutvirtinimas teikiamas sulaukus sąmoningo amžiaus. Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu, sutvirtinamieji turi būti sulaukę bent 15 metų amžiaus. Sutvirtinimą gali priimti tik pakrikštytas žmogus. Be to, tikintysis turi būti pašvenčiamojoje malonėje, atitinkamai pasirengęs ir sugebąs atnaujinti Krikšto pažadus.

Sutvirtinimo sakramentui rengiamasi iš anksto. Visi kandidatai Sutvirtinimo priimti susirenka kartu. Dalyvauti šiose iškilmėse kviečiami ir sutvirtinamųjų giminės, bičiuliai bei vietos bendruomenės nariai, kad jie atstovautų visai Dievo tautai ir parodytų, kokius tikėjimo vaisius joje subrandino Šventoji Dvasia.

Sutvirtinimo apeigų nuostatai nereikalauja, kad sutvirtinamieji šalia Krikšto vardo dar pasirinktų Sutvirtinimo vardą; jei pasirenka atskirą Sutvirtinimo vardą, jis turi būti šventojo vardas. Kiekvienas sutvirtinamasis paprastai turi Sutvirtinimo globėją, kuris atves jį šio sakramento priimti ir pristatys jo teikėjui patepti šventąja krizma, o paskui padės jam ištikimai vykdyti Krikšto pažadus, laikytis gautos Šventosios Dvasios. Pageidaujama, kad Sutvirtinimo globėju (globėja) būtų krikštatėvis (krikštamotė). Šitaip geriau išreiškiamas Krikšto ir Sutvirtinimo ryšys, o krikštatėviai gali sėkmingiau atlikti savo pareigas. Tačiau nedraudžiama pasirinkti ir atskirą Sutvirtinimo globėją.

Sutvirtinimo globėjas turi būti dvasiniu atžvilgiu tinkamas šioms pareigoms, tai yra, turi būti sulaukęs šešiolikos metų amžiaus; būti katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimą bei šventosios Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas, jei yra susituokęs gyvenantis Bažnyčioje palaimintoje santuokoje.

Sutvirtinimo jaunimo grupės susitikimai mūsų parapijoje vyksta kiekvieną sekmadienį po 9 val. šv. Mišių parapijos namuose. Suaugusiųjų susitikimai vyks tik dekanato centre, Alytaus šv. Kazimiero parapijoje.