1. Klebono darbo grafikas: Pirmadienis – laisva diena; Darbas mokykloje: antradienis ir trečiadienis: 8.45-10.00 mokykloje pamokos; ketvirtadienis: 7.45-10.45 mokykloje; Darbo dienomis nuo 16.30 iki 18.45 klebonas bažnyčiose tad prašome kaip ir pamokų laikų neskambinti, nes nebus galimybės prisiskambinti. Telefonų  galima skambinti nuo 11 iki vakarinių Mišių arba po jų su sąlygą, kad dienos metų dar nėra kokių laidotuvių ar ligonio lankymo. Galima skambinti vakarais nuo 19.00 iki 23.00.
 2. Jau galima šiuo adresu stebėti  Mišių transliaciją: (kol negalima atvykti)
  https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug
 3. transliacijų  laikas skelbiamas aktualijų skelbime arba paprašius kad jūsų intencijos Mišios būtu transliuojamos;
 4. Parapija ieško nuo rugsėjo nuolatiniam darbui vargonininką, norintis šiai tarnystei kviečiami susitikimui su klebonu;
 5. Leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčią, kitaip tariant tiems, kurie laikosi bažnyčios įsakymų. Nelankantys bažnyčios, bent 3 mėnesius iki santuokos privalo vykdyti Bažnyčios įsakymus, dalyvauti šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą. Planuojantiems santuoką Miroslavo parapijoje, registruotis reikia bent 5 mėnesius iki jos. Jaunavedžiai privalo turėti visus įkrikščioninimo sakramentus.
 6. Planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galima rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą. Krikšto tėvais gali būti gyvenantys bažnyčios palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai. Jei krikšto tėvai ne mūsų parapijiečiai, jie privalo dokumentaliai įrodyti, jog gali būti krikšto tėvais. PATVIRTINIMO DOKUMENTAI: Sutvirtinimo pažyma, bažnytinės santuokos pažyma, klebono raštas, jog yra praktikuojantis katalikas.
 7. Norintys iki Mišių susirinkti rožiniui, prašome informuoti kleboną, kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto, bent savaitę iki to laiko.
 8. Užsakytų šv. Mišių intencija yra skelbiama tik prieš Mišias (5 min);
 9. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros: Artuma, Magnificat, Žodis… Yra naujas liturginis maldynas ir maldaknygės.
 10. Zakristijoje turime žvakių su LED efektais, taip pat įprastinių žvakių su mūsų bažnyčios atvaizdu.
 11. Jau galima planuoti 2021 ir 2022 metų kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada bus kaimo šv. Mišios;
 12. Parapijai reikalingi atsakingi, nebijantys įsipareigojimų žmonės į parapijos aktyvą ir tarybą, kurios kol kas neturime. Sukursime gyvą bendruomenę tik kartu. Apsisprendusieji turi kreiptis į kleboną. Tarybos narių ir aktyvo susitikimas vyks kada pavyks realiai susirinkti tarybai.
 13. Parapijoje yra kuriama vyrų maldos grupelė, susidomėjusius prašome kreiptis į Povilą Gražulį ar Arūną Bartkevičių. 
 14. 2020 m. liepos 1 d. Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino tokius LVK Liturgijos komisijos pasiūlytus kitų dviejų kreipinių vertimus: Mater spei – Motina vilties, Solacium migrantium – Keliaujančiųjų priebėga. Vykdant Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos nurodymą, trys naujieji kreipiniai yra įterpiami šiose litanijos vietose:1) Motina gailestingumo – po kreipinio Motina Bažnyčios:
  Motina Bažnyčios,
  Motina gailestingumo,
  Motina Dievo malonės2) Motina vilties – po kreipinio Motina Dievo malonės:
  Motina Dievo malonės,
  Motina vilties,
  Motina tyriausioji3) Keliaujančiųjų priebėga – po kreipinio Nusidėjėlių gynėja:
  Nusidėjėlių gynėja,
  Keliaujančiųjų priebėga,
  Nuliūdusiųjų paguoda.